איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מחקרים פעילים

  1. הקבצים המפורסמים הם הדו"חות הסופיים של המחקרים. מחקרים פעילים יעלו לאתר לאחר סיומם.
  2. בעבור מחקרים בהם ישנם מספר דו"חות ניתן לפנות לרשות נחל הירקון בבקשה לשליחת הדו"חות הנוספים.
  3. ניתן לבצע חיפוש בתוך הטבלה המצמצם את מספר השורות בהתאם לחיפוש.
  4. ניתן לסדר את הטבלה לפי א' ב' של כל עמודה באמצעות לחיצה על החצים לצד כותרת העמודה.
#שם המחקרשם החוקר/תמוסד אקדמאישנת מחקרתחוםקבצים
1סחרור מים בנחל הירקון - תמונת מצב הנחל לפני תחילת הסחרור ובחינת השפעת השיפור באיכות הקולחים על המקטע התיכון של הנחלשריג גפני, טלי יוגהמרכז האקדמי רופין - ביה"ס למדעי הים 2015חסרי חוליותפתח קובץ
2סקר דגים בקטע התיכון של נחל הירקוןאלדד אלרון2016דגיםפתח קובץ
3ניטור רציף של זרימה ואיכות מים בירקוןשי ארנוןאוניברסיטת בן-גוריון בנגב -מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין2017איכות מים
4הערכת גודל אוכלוסיית התניםגיא רותם2018תנים
5אפיון הדינאמיקה של שינויי טמפרטורה, מליחות וריכוז החמצן באסטואר נחל הירקוןשריג גפניהמרכז האקדמי רופין - ביה"ס למדעי הים2018אסטואר
6אירועי גשם ראשונים בירקון – חורף 2019-2020שי ארנון ונעם יוגבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב -מכון צוקרברג לחקר המים, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין2019איכות מיםפתח קובץ
7שימוש במודלי איכות מים לשיקום ושמירה על נחליםיואב ברונשטייןאוניברסיטת חיפה - החוג לניהול משאבי טבע וסביבה2019איכות מים

האתר בתחזוקה