איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מסדרונות אקולוגיים

מסדרון אקולוגי הינו תוואי שטח המאפשר מעבר בעלי חיים בין אזורים שמורים ובין אזורים שונים ברחבי הארץ. מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח המחברת אזורים מנותקים, גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית ומטרתו לאפשר מעבר מינים ביניהם (קפלן ועמיתיו 2014).

הנוף השכיח במסדרון הצר של מרכז הארץ הוא של נופים המנוצלים על- ידי האדם ובתוכם  פסיפס של כתמים טבעיים ששרדו בתוך תווך של שימושי קרקע אנתרופוגניים – חקלאיים, מיוערים, מתועשים, או מיושבים. כתמים טבעיים אלה שהם למעשה איים של בתי גידול טבעיים, סובלים מאבדן של המגוון הביולוגי המצוי בהם, ומתהליכי התדרדרות של החיוניות והיציבות של המערכת האקולוגית.

מחקרים אקולוגיים מראים שתהליכי קיטוע במערכות אקולוגיות מובילים לשינויים פיזיים בבתי גידול הטבעיים, לבידוד והכחדה של אוכלוסיות קטנות ולהשפעות הרסניות של התווך האנתרופוגני על המגוון הביולוגי בכתמים הטבעיים.

בתי גידול טבעיים בסביבה עירונית או חקלאית, נמצאים בדרך כלל תחת השפעה הרסנית של חומרי הדברה, מינים פולשים, זיהום בפסולת ואש, הנגרמות כתוצאה מהקרבה לפעילות האדם. ככל שהכתם הטבעי קטן יותר, אפקט ההשפעה של סביבת האדם חזקה יותר, ואבדן המגוון הביולוגי בו עשוי להיות גדול יותר.

האזורים החקלאיים מאכלסים מינים רבים של צמחים ובעלי חיים. הנופים החקלאיים מספקים בתי גידול מתאימים יותר לחיות בר וציפורים, מאשר אזורים מיושבים, עירוניים או בפרוורים, שבהם הפיתוח הסביבתי יותר אינטנסיבי והשטחים הפתוחים מאד מקוטעים. אזורים חקלאיים משמשים, למעשה, כחיץ בין האזורים הטבעיים לבין האזורים הבנויים, המפותחים באינטנסיביות רבה יותר. אזורי חיץ חקלאיים יכולים לספק מזון, מחסות, ובתי גידול מתאימים לרבייה, לנדידה, ולקישור בין אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים.

"שדרות ירוקות" הם מסדרונות שנועדו לספק אזורי חיץ ירוקים סביב ישובים, לקליטת מזהמים, למטרות נופש ופנאי, ולחיזוק קשרים קהילתיים. מסדרונות המיועדים להוות שדרות ירוקות יתוכננו בהתאם לקריטריונים נופיים ותרבותיים. "מסדרונות אקולוגיים", לעומת זאת, יוגדרו כמסדרונות שנשמרים ומנוהלים במטרה לתמוך בשימור המגוון הביולוגי ובשימור שירותי המערכת האקולוגית. על-מנת שמסדרונות אקולוגיים יתמכו בשימור חיות בר ובבתי גידול חיוניים, הם חייבים להיות מתוכננים בהתאם לקריטריונים ועקרונות אקולוגיים.

באגן הירקון יש שטחים פתוחים המתפקדים כרשת מאוחדת ומספקים שירותי בתי גידול לצמחים ולבעלי חיים, במסגרת הנוף המבונה של האגן הכוללים:

  • שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות
  • שטחים חקלאיים
  • פארקים, גינות ואצבעות ירוקות

המסדרון האקולוגי באזור השרון, שנחל הירקון כלול בו, מקודם היום כתכנית מתאר מחוזית על-ידי רשות הטבע והגנים. בנוסף, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון פועלת רבות בשיתוף רשות נחל הירקון, על-מנת להכיר לציבור את המסדרון האקולוגי, את החשיבות שלו ואת המאפיינים הייחודיים שלו באזור הנחל.