תכניות מתאר מחוזיות

תכניות מתאר מחוזיות למחוז מרכז (תמ"מ 10/3) ולמחוז ת"א (תמ"מ 2/5) נועדו לעגן חוקית את עקרונות ומטרות תכנית האב (1996), בהתאם לחוק התכנון והבנייה. מכיוון שהשטח בו עובר נחל הירקון מצוי בתחום שני מחוזות של מינהל התכנון, הוכנה התכנית כאחת, אך הוגשה ואושרה בנפרד בשני מחוזות התכנון. מגישת כל תכנית הייתה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בכל מחוז. התכנית אושרה בשנת 2008. התכניות מציגות סדר תכנוני חדש במרחב זה, תוך שמירת שטחים פתוחים לרווחת הכלל ומניעת היווצרות רצף בנייה אחיד במרכז הארץ. התכניות קובעות לראשונה כי נקודת המוצא לתכנון מרחב זה הינה השטחים הפתוחים הכלולים בו ולא שטחי הפיתוח, כפי שלמעשה היה עד היום במרחב תכנון זה ובמרחבים נוספים של שטחים פתוחים בלב הארץ. להורדת תשריט התכניות המלא >

תשריט תכניות מתאר מחוזיות

תמ"מ (תכנית מאתר מחוזית) 10/3 מגדירה את ייעודי הקרקע העקרוניים בתחום שהוגדר כ"אזור נחל וסביבתיות" בתמ"מ 21/3 (מאושרת) ואת המתודה לשיקום, שימור ופיתוח מרחב נחל הירקון בהתאם למטרות התכנית. ייעודי הקרקע הינם מפורטים יותר מאשר בתמ"מ 21/3, אך משאירים גמישות מסוימת למסמכים התכנוניות ולתכניות המקומיות שיבואו בעקבותיה. מרבית שטח התכנית כולל ייעודי שטח פתוח מסוגים שונים. לכל ייעוד הגדרה, פירוט של תכליות ושימושים המתאפשרים לפיתוח בתוך שטח הייעוד, הגדרת זכויות בנייה והוראות ייחודיות לאותו ייעוד קרקע. מטרות התכנית:
 1. שמירת ריאה ירוקה ושטחי נופש ברמה המטרופולינית והמקומית, לאזור הצפוף במדינה.
 2. הפיכת הירקון מ – "חצר אחורית" ל – "חצר קדמית" של גוש דן ושיפור איכויות דופן הבינוי לכיוון השטח הפתוח לאורך מרחב נחל הירקון תוך עיצובם וייצובם.
 3. שיקום המערכת האקולוגית והנופית של הנחל, שמירה על רציפות מערכת הנחל ומניעת מטרדים ומפגעים.
 4. קביעת כללים לפיתוח בר – קיימא ולניצול מבוקר של הפוטנציאל הכלכלי של הקרקע.
 5. צמצום סכנת ההצפות באזורים הבנויים והקטנת הנזקים מהצפות.
להלן ייעודי הקרקע העיקריים בתחום התכניות:
 1. נחלים
 2. שטח לשימור משאבי טבע ונוף.
 3. שטח חקלאי מיוחד (מחוז מרכז בלבד)
 4. שטח לנופש אקסטנסיבי
 5. שטח ציבורי פתוח (שצ"פ)
 6. גן לאומי מוכרז (מחוז מרכז בלבד)
 7. גן לאומי מאושר (מחוז מרכז בלבד)
 8. שטח לשיקום נופי וחזותי
 9. אתר מורשת/אתר עתיקות
למסמכי התכנית באתר מינהל התכנון: תכנית מתאר מחוזית 2/5 למסמכי התכנית באתר מינהל התכנון: תכנית מתאר מחוזית 10/3
הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן