איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

חוק התכנון והבנייה

התחום הסטטוטורי של רשות נחל הירקון מוגדר בצו רשות נחל הירקון, התשמ"ח – 1988

תחומה של רשות הנחל הוא:

  1. אפיק נחל הירקון וגדותיו שבתחום 20 מטרים מקצה דופן האפיק בכל צד.
  2. אזור מעיינות הירקון המסומן בקו כחול במפה.
  3. יובל נחל הירקון – נחל קנה – בקטע שבין החיבור עם נחל הדס לבין נחל הירקון, המסומן בקו כחול במפה.

תכניות מתאר מחוזיות
קיימות שתי תכניות מתאר מחוזיות בתוקף- תמ"מ 10/3 (מחוז מרכז) ותמ"מ 2/5 (מחוז תל-אביב), בנושא נחל הירקון. התכניות הוכנו על בסיס תכנית האב לנחל הירקון (1996) והן כוללות: ייעודי קרקע, הנחיות בינוי ופיתוח ומגבלות בנייה בשטח התכנית. התכניות מגדירות תנאים בהם נדרשת התייחסות ו/או אישור רשות נחל הירקון לטובת אישור תכניות והוצאת היתרים בתחום התכניות המחוזיות.

להלן קישורים למסמכי התמ"מ באתר מינהל התכנון:
תמ"מ 10/3 – מחוז מרכז – נחל ירקון
תמ"מ 2/5 – מחוז ת"א – נחל ירקון

האתר בתחזוקה