איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תמ"מ 2/5 – מחוז תל-אביב

תכנית מתאר מחוזית 2/5 נועדה לעגן חוקית את עקרונות ומטרות תכנית האב, בהתאם לחוק התכנון והבנייה. מכיוון שהשטח בו עובר נחל הירקון מצוי בתחום שני מחוזות של מינהל התכנון, הוכנה התכנית כאחת, אך הוגשה ואושרה בנפרד בשני מחוזות התכנון. מגישת כל תכנית הייתה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בכל מחוז. התכנית אושרה בשנת 2007.

התכנית מציגה סדר תיכנוני חדש במרחב זה, תוך הפיכתו למרחב ייחודי עם איכות סביבה גבוהה, שמירת שטחים פתוחים לרווחת ציבור, ומניעת היווצרות של רצף בנייה אחיד במרכז הארץ אלא שמירה על רצועת נחל הירקון כמסדרון שטחים פתוחים ערכיים.

מרבית שטח התכנית כולל ייעודי שטח פתוח מסוגים שונים. לכל ייעוד הגדרה, פירוט של תכליות ושימושים המתאפשרים לפיתוח בתוך שטח הייעוד, הגדרת זכויות בנייה והוראות ייחודיות לאותו ייעוד קרקע.

התכנית כוללת התייחסות לתנאים לאישור תכניות בהיררכיה נמוכה יותר מתכנית מתאר מחוזית, ומגבלות בניה לשם הקטנת נזקי הצפות והוראות סביבתיות. כמו כן, כוללת התכנית הוראות ותנאים ליישומה.

מטרות התכנית:

 1. שמירת ריאה ירוקה ושטחי נופש ברמה המטרופולינית והמקומית, לאזור הצפוף במדינה.
 2. הפיכת הירקון מ – "חצר אחורית" ל – "חצר קדמית" של גוש דן ושיפור איכויות דופן הבינוי לכיוון השטח הפתוח לאורך מרחב נחל הירקון תוך עיצובם וייצובם.
 3. שיקום המערכת האקולוגית והנופית של הנחל, שמירה על רציפות מערכת הנחל ומניעת מטרדים ומפגעים.
 4. קביעת כללים לפיתוח בר – קיימא ולניצול מבוקר של הפוטנציאל הכלכלי של הקרקע.
 5. צמצום סכנת ההצפות באזורים הבנויים והקטנת הנזקים מהצפות.

להלן ייעודי הקרקע העיקריים בתחום התכנית:

 1. נחל הירקון, יובליו ותעלות ניקוז.
 2. שטח לשימור משאבי טבע ונוף.
 3. שטח חקלאי מיוחד
 4. שטח לפנאי ונופש אינטנסיבי וספורט
 5. שטח ציבורי פתוח
 6. אתר מורשת/אתר עתיקות
 7. שביל אופניים/הולכי רגל
 8. מבני ציבור

למסמכי התכנית באתר מינהל התכנון: תכנית מתאר מחוזית 2/5

האתר בתחזוקה