איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תמ"מ 10/3 – מחוז מרכז

תכנית מתאר מחוזית 10/3 נועדה לעגן חוקית את עקרונות ומטרות תכנית האב, בהתאם לחוק התכנון והבנייה. מכיוון שהשטח בו עובר נחל הירקון מצוי בתחום שני מחוזות של מינהל התכנון, הוכנה התכנית כאחת, אך הוגשה ואושרה בנפרד בשני מחוזות התכנון. מגישת כל תכנית הייתה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בכל מחוז. התכנית אושרה בשנת 2008.

התכנית מציגה סדר תכנוני חדש במרחב זה, תוך שמירת שטחים פתוחים לרווחת הכלל ומניעת היווצרות רצף בנייה אחיד במרכז הארץ. התכנית קובעת לראשונה כי נקודת המוצא לתכנון מרחב זה הינה השטחים הפתוחים הכלולים בו ולא שטחי הפיתוח, כפי שלמעשה היה עד היום במרחב תכנון זה ובמרחבים נוספים של שטחים פתוחים בלב הארץ.

תמ"מ (תכנית מאתר מחוזית) 10/3 מגדירה את ייעודי הקרקע העקרוניים בתחום שהוגדר כ"אזור נחל וסביבתיות" בתמ"מ 21/3 (מאושרת) ואת המתודה לשיקום, שימור ופיתוח מרחב נחל הירקון בהתאם למטרות התכנית. ייעודי הקרקע הינם מפורטים יותר מאשר בתמ"מ 21/3, אך משאירים גמישות מסוימת למסמכים התכנוניות ולתכניות המקומיות שיבואו בעקבותיה.

בכדי להגשים את מטרות התכנית וליישום אותה, הוגדרה מתודה הכוללת הכנת מסמכים תכנוניים לכל רשות מקומית, ובהתבסס על המסמכים הנ"ל הכנת תכניות מקומיות אשר יתנו תוקף לעקרונות ולמגמות התכנון אשר יגובשו ויאושרו במסגרת המסמך התכנוני. המסמכים התכנוניים הינם מחייבים, על-מנת לאשר פיתוח כלשהו בשטח המוגדר להם. מתודה זאת ייחודית לתמ"מ זה, ואיננה כלולה בתמ"מ 2/5, מתוקף היותה תכנית אשר כוללת בתחומה שטחים פתוחים משמעותיים.

מרבית שטח התכנית כולל ייעודי שטח פתוח מסוגים שונים. לכל ייעוד הגדרה, פירוט של תכליות ושימושים המתאפשרים לפיתוח בתוך שטח הייעוד, הגדרת זכויות בנייה והוראות ייחודיות לאותו ייעוד קרקע.

מטרות התכנית:

 1. שמירת ריאה ירוקה ושטחי נופש ברמה המטרופולינית והמקומית, לאזור הצפוף במדינה.
 2. הפיכת הירקון מ – "חצר אחורית" ל – "חצר קדמית" של גוש דן ושיפור איכויות דופן הבינוי לכיוון השטח הפתוח לאורך מרחב נחל הירקון תוך עיצובם וייצובם.
 3. שיקום המערכת האקולוגית והנופית של הנחל, שמירה על רציפות מערכת הנחל ומניעת מטרדים ומפגעים.
 4. קביעת כללים לפיתוח בר – קיימא ולניצול מבוקר של הפוטנציאל הכלכלי של הקרקע.
 5. צמצום סכנת ההצפות באזורים הבנויים והקטנת הנזקים מהצפות.

להלן ייעודי הקרקע העיקריים בתחום התכנית:

 1. נחלים
 2. שטח לשימור משאבי טבע ונוף.
 3. שטח חקלאי מיוחד
 4. שטח לנופש אקסטנסיבי
 5. גן לאומי מוכרז
 6. גן לאומי מאושר
 7. שטח לשיקום נופי וחזותי
 8. מוסד
 9. אזור פיתוח כפרי
 10. אתר מורשת/אתר עתיקות

למסמכי התכנית באתר מינהל התכנון: תכנית מתאר מחוזית 10/3

האתר בתחזוקה