איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

רקע

תכנית "מפעל שיקום נחל הירקון" אשר אושרה על-ידי מועצת רשות נחל הירקון בישיבתה ביום 17.10.2001 על-פי סמכותה ותפקידיה הנובעים מחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965, היוותה את הבסיס להחלטת הממשלה בדבר תכנית "גאולת הירקון".

מטרת תכנית "גאולת הירקון" היא פיתוח מפעל מים וקולחים משולב לשיקום הירקון, בנית תשתית לאספקת מים מושבים לטבעת ירוקה (בפיתוח) בלב גוש דן, השבה לגינון עירוני, השבה חקלאית (באיכות שלישונית) ובנית חוליה מרכזית במובל הבין אזורי לניוד קולחים.

האתר בתחזוקה