איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מרכיבי התכנית

1. שיקום גוף המים – בפרק זמן של כשלוש שנים על-ידי:
א. הזרמת מים באיכות ובכמות נדרשת באפיק הנחל, על-פי הקצאת נציב המים, כמפורט בסעיף ו' להלן.
ב. מניעת זיהום מים במעלה הנחל.
ג. השבת מי הנחל לשימוש חקלאי, לגינון עירוני או לכל צורך אחר בתשלום על-פי דין.
ד. ניקוי אפיק הנחל ושיקום גדותיו.

2. פיתוח סביבתי בגדות הנחל לשימושי פנאי ונופש – בפרק זמן של עד עשר שנים.

3. להטיל על נציב המים להקצות מים בעלות אפס, למימוש מפעל שיקום נחל הירקון כמפורט:
א. קטע נקי – מבריכת הנופרים ועד למפגש נחל קנה, 7 ק"מ:
א.1. כמות – 200 מ"ק/שעה עד לשנת 2004. כמות – 400 מ"ק/שעה משנת 2004 עם כניסתו לעבודה מלאה של מתקן ההתפלה בקצא"א. יתרת המים עד ל-1250 מ"ק/שעה יסוחררו על-ידי רשות נחל ירקון. מימון העלות השוטפת של סחרור המים יבוא מתקציב התמיכות של משק המים.
א.2 איכות – מים שפירים.
ב. קטע תיכון – ממפגש נחל קנה ועד לשבע טחנות, 16 ק"מ
ב.1. כמות – הזרמת קולחי כפר סבא הוד השרון ורמת השרון במלואם, למעט האספקה הישירה הקיימת היום. נושא זה יידון מחדש בשנת 2004.
ב.2. איכות – בהתאם לרמות המוגדרות בועדת ענבר, לא יאוחר משנת 2004.
ג. משבע טחנות ועד תחילת הקטע המלוח
ג.1. כמות – גלישה במורד הנחל בכמות של כ-1.5 מליון מ"ק לשנה.
ג.2. איכות – בהתאם לרמות המוגדרות בועדת ענבר, לא יאוחר משנת 2004.

4. להטיל על נציב המים להכין הצעה לתיקון חוק המים, התשי"ט-1959 ולהוסיף מטרה של "שימור טבע ושיקום נחלים" למטרות המנויות בסעיף 6 לחוק.

האתר בתחזוקה