איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מרכיבי התכנית

1. סחרור מי מקור (שפירים) בקטע הנקי של הנחל:
השפיעה ההיסטורית של מעיינות הירקון הייתה 25,000 מ"ק לשעה,שהם 220,000,000 מ"ק לשנה, לא כולל מי גשמים. ההמלצה שגובשה היתה לספיקה של 2,500 מ"ק לשעה, 10% מהשפיעה ההיסטורית. שיקום הירקון ויישום פרויקט גאולת הירקון כוללים מרכיב של סחרור מים שפירים בקטע הנקי של הירקון.

2. מניעת זיהום מנגר עירוני:
הירקון עובר בסביבה עירונית וחשוף לזיהומים כתוצאה מנגר עירוני. במסגרת גאולת הירקון מוקמת מערכת של תחנות שאיבת מי נגר למניעת זיהום הירקון ממקורות לא נקודתיים. תחנות שאיבה אלו שואבות את הנגר הקיצי את מערכת איסוף השפכים ובכך נמנע זיהום הנחל ממקורות אלו.

3. ליטוש איכות הקולחים באמצעות מערכת "אגנים ירוקים":
מערכת מסוג אגנים ירוקים נדרשת כחיץ בין מתקנים לטיפול בשפכים לבין הנחל וזאת לשלוש מטרות עיקריות:

  • ניטרול התנודות הצפויות באיכות הקולחים שהמט"ש מפרק.
  • סילוק תרכובות וחומרים שהמט"ש אינו מסלק.
  • הערך האסתטי הרב של מערכת מסוג זה והפוטנציאל לשימוש בו במסגרת פעילות פנאי ונפש.

4. שדרוג מט"שים:
בהיעדר מקורות מים שפירים מספיקים לנחל, הוחלט כי קולחים באיכות גבוהה ("ועדת ענבר" להזרמה לנחלים) יהוו את עיקר כמות המים בנחל הירקון. כל עיכוב בביצוע השדרוג של המט"שים, מונע את שיקום הנחל.

  • מט"ש כפר-סבא/הוד השרון – קולחי המט"ש הם מקור המים העיקרי ואיכותם הנוכחית היא גורם המעכב את תהליך השיקום. נדרש לתקצב את השדרוג, שתכנונו הושלם, ללא עיכובים נוספים. שדרוג המט"ש יסתיים ביולי 2008.
  • מט"ש רמת השרון – קולחי המט"ש הם מקור מים נוסף לירקון. כדי לעמוד באיכות הנדרשת (שלישונית) יש לייצב את איכות הקולחים ולהוריד את ריכוזי הזרחן.
  • מט"ש דרום שרון מזרחי – קולחי המט"ש הם באיכות ירודה ביחס לצרכי הירקון ואינם מיועדים להזרמה לירקון. בהעדר מאגר שיקלוט את קולחיו כמחצית מכמות הקולחים מוזרמת לירקון תוך הסבת נזקים.
    הפתרון לקולחי המט"ש מחייב שדרוג לאיכות הנדרשת לצרכי הנחל, או הקמת מפעל השבה לכל הכמות הקולחים.

האתר בתחזוקה