איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

החלטות ממשלה

  • תכנית האב לנחל הירקון – החלטה מס. חמ/2 של ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים מיום 27.3.1996 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות ממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 18.4.1996 ומספרה 753(חמ/2)
  • תקצוב רשות נחל הירקון – החלטה מס. 5075 (חמ/10) מיום 27.5.1999 בנושא החובה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות להסדיר את חובותיהן לרשות נחל הירקון.
  • תכנית שיקום הירקון – החלטה 2862 מיום 3.2.2003 לאמץ עקרונית את תכנית "מפעל שיקום נחל הירקון" אשר אושרה על ידי במועצת רשות נחל הירקון בישיבתה מיום 17.10.2001 על פי סמכותה ותפקידיה הנובעים מחוק רשויות נחלים ומעיינות התשכ"ה – 1965.

האתר בתחזוקה