איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

דו"חות מחקרים

דו"חות מצב הירקון

דו"חות שנתיים המתארים את מצב הנחל במגוון היבטים: הידרולוגיה, אקולוגיה, איכות מים, תחזוקה, תכנון ופיתוח, פעילות קהילתית וכו'.

מחקרים

לאורך שנות פעילות רשות נחל הירקון הרשות קיימה שיתופי פעולה עם חוקרים בארץ ובחו"ל. נערכו מחקרים אשר עסקו בנחל הירקון, אם כמקרה בוחן ואם במאפייניו הייחודיים. גם היום נערכים מחקרים פעילים במגוון נושאים הנוגעים למרחב הנחל.

האתר בתחזוקה