איכות מים
מתאימה לשייט

דגל איכות מים

החלטת ממשלה

החלטות הממשלה מספר 753 (חמ/2) מיום 18.4.96 ומספר 5075 (חמ/10) מיום 27.5.99:

  • לאמץ עקרונית את תכנית "מפעל שיקום נחל הירקון" אשר אושרה על-ידי מועצת רשות נחל הירקון בישיבתה ביום 17.10.2001 על-פי סמכותה ותפקידיה הנובעים מחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה-1965.
  • לאשר עקרונית את הצעת מועצת רשות נחל הירקון בדבר מקורות המימון לביצוע מפעל שיקום נחל הירקון.
  • להטיל על נציב המים להקצות מים בעלות אפס, למימוש מפעל שיקום נחל הירקון .
  • להטיל על נציב המים להכין הצעה לתיקון חוק המים, התשי"ט-1959 ולהוסיף מטרה של "שימור טבע ושיקום נחלים" למטרות המנויות בסעיף 6 לחוק.

קבצים

  • החלטת ממשלה גאולת הירקון א מיום 5.1.03

    פתח

האתר בתחזוקה