נוהל פיקוח על איכות המים

סימוכין: קריטריונים מיקרוביאלים לאיכות מים לשייט – נחל הירקון כללי: כפועל יוצא ובהמשך להחלטת הממשלה בנוגע לפיקוח על איכות השייט בירקון נכתב נוהל זה המסדיר את תפעול נוהל הפיקוח ע"י רשות נחל ירקון וכן את הפיקוח של ביצוע הנוהל ע"י המשרד להגנת הסביבה.

נוהל זה מתייחס אך ורק לאיכות מי הירקון בהקשר של פיקוח על השייט ואין בהם להפחית או לשנות את סמכויות רשות הנחל או המשרד להגנת הסביבה מעבר לתחום זה ועפ"י כל דין. הנוהל בנוי על בדיקה של קריטריונים מיקרוביאליים שנקבעו ע"י ועדת מומחים מדעית שדנה בנושא זה והגישה את מסקנותיה שבסימוכין, והניסיון המצטבר במהלך השנים ע"י רשות נחל הירקון המבצעת את הניטור לאורך הנחל מזה שנים. עקרונות הנוהל מתבססים על נוהל הדיגום של משרד הבריאות ככל הנוגע לחופי רחצה ונופש וכן דיגום וניטור בנחלים, חופים ובקרבת מוצאי ביוב. נוהל זה יבוצע על ידי רשות נחל הירקון שתהיה גם אחראית לביצועו. עבודת הניטור תלווה דרך קבע בסיורי ביקורת לאורך כל הקטע שבו מתקיים שיט ובקיום קשר מתמיד עם הגורמים הרלוונטים (עירוניים ואחרים). הביקורת תתמקד במוצאי הניקוז ומקורות זיהום אפשריים אחרים.

1. נהלי הדיגום

1.1 . הדיגום יערך ע"י נציג רשות הנחל או דוגם מוסמך ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

1.2 . הדגימות יילקחו בנחל בנקודות בהם עומק המים 80 ס"מ לפחות (לפחות 3 מטרים מגדת הנחל).

1.3 . ביצוע הדיגום, משמורת הדגימות ותהליך קליטת הדגימות במעבדה יהיו בהתאם ל-.Standard Methods

2. תדירות הדיגום

2.1 . דיגום המים יבוצע אחת לשבוע ואחת לחודש בזמן שאיכות המים אינה מתאימה לשיט.

2.2 . במקרה של חריגה יבוצע דיגום חוזר בהתאם להנחיות סעיף א. 3. במסמך שבסימוכין.

2.3 . איכות מתאימה לשיט תקבע על ידי דיגום 8 נקודות הדיגום בקטע וקבלת תוצאה של ממוצע גיאומטרי נמוך/שווה ל 4,000- חיידקי קוליפורם צואתי/ 100 מ"ל מים ובכל מקרה נמוכה מ 10,000- בכל הדגימות.

2.4 . איכות שאינה מתאימה לשייט – אירוע גשם חורפי משמעותי החל מחודש אוקטובר או קבלת תוצאה חריגה (מעל 10,000 ) בדיגום חוזר יהווה שינוי סטטוס לשיט. כל זאת עד קבלת תוצאות כאמור בסעיף 2.3

2.5 . דיגום מקביל של הנחל ייערך ע"י המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו בתדירות של אחת לחודשיים.

3. נקודות הדיגום

3.1 . הדיגום יתבצע ב 9- נקודות דיגום: מעלה שבע טחנות, מורד שבע טחנות, מורד איילון, גשר נמיר, גשר ברנדיס, גשר אבן גבירול, מרכז ימי, גשר רוקח, גשר ווקפ. הדגימה תילקח בעומק של 20 ס"מ מפני המים. במקרים בהם יש לבחון את ההשפעה של זרמי יובל או נקז צדדי, יש לדגום נקודה אחת במעלה, בנקודה שנקבעה לדיגום ובמורד הנחל, במרחק שמבטיח ערבוב מושלם עם הזרם המגיע מהיובל או הנקז. הדיגום יבוצע בתחנות קבועות (ראה טבלה 1). נק' אחת במעלה קטע השייט, מעלה שבע טחנות, ושמונה נק' לארוך הקטע המלוח. במקרים בהם בסיור הפיקוח ביום הדיגום נראה כי הנקזים יבשים ואין מקורות הזרמה נוספים לנחל יתבצע דיגום של חמש נקודות בלבד. במקרים אלה ידווח במפורש המפקח כי לא נמצאו מקורות הזרמה נוספים ועל-כן נדגמו רק 5 נקודות. בכל מקרה תילקחנה 9 דגימות בתדירות שלא תרד מפעם בחודש.

4. סוג הבדיקות הנדרשות

4.1 . סוג הבדיקה: בדיקה מיקרוביאלית לקביעת מספר חיידקים קוליפורמים צואתיים ב- 100 מ"ל מי נחל.

5. עיבוד וניתוח תוצאות בדיקות המים שבה יוצגו ממוצע גיאומטרי, חציון

Excel 5.1 . תוצאות בדיקות המים יאורגנו בטבלת מינימום ומקסימום של הנתונים לתקופה ותצוגה גראפית בהשוואה לתקן.

6. קריטריון לשייט– תקן מספרי

6.1 . מי הנחל יחשבו מתאימים לשיט כאשר הממוצע הגיאומטרי של בדיקות מי הנחל בדיגום לא יעלה על 4,000 חיידקי קוליפורם צואתי/ 100 מ"ל ובכל מקרה נמוכה מ-10,000 בכל הדגימות.

6.2 . במידה ותתקבל תוצאה העולה על 4,000 חיידקי קוליפורם צואתי ופחות מ 10,000 בשתי דגימות לפחות עוקבות במרחב תציין רשות הנחל בדו"ח המועבר למשרד להגנת הסביבה את החריגה הנ"ל. המשרד, לאחר התייעצות עם הרשות ולפי שיקול דעתו יחליט האם להתייחס אל תוצאה זו כאל חריגה המצריכה דיגום חוזר.

6.3 . חריגה: א. אם נמדדת חריגה מהמקסימום של 10,000 חיידקי קוליפורם צואתי ב 100- מ"ל, בבדיקה יחידה, תבוצע בדיקה חוזרת בתוך 24 עד 48 שעות מקבלת התוצאה החורגת במעבדה. הבדיקה החוזרת תכלול 3 דגימות של מי הנחל שיילקחו אחת בנקודת החריגה, אחת במעלה ואחת במורד מקום החריגה. ב. אם תוצאות הבדיקה החוזרת מצביעות עדיין על חריגה, תודיע רשות הנחל, כי איכות המים אינה מתאימה לקיום שייט. ג. הודעה על איכות מים מתאימה לשיט תועבר לאחר שינוי המצב ועמידה בתנאים על פי סעיף 6.1 להלן.

6.4 . התראת שייט למקטעי נחל: במקרים בהם תתקבלנה תוצאות חורגות מהקריטריון לשייט במקטע שבין שבע טחנות ומפגש איילון, יותר השייט במקטע הנחל שבין מפגש נחל איילון לשפך בלבד. במפגש הנחלים איילון וירקון יוצב שלט האוסר שייט במקטע שמעלה (מפגש הנחלים עד שבע טחנות).

6.5 . התראה במקרה של זיהום: התראה על איכות מים שאינה מתאימה לשייט תוצא ע"י רשות הנחל במקרים בו התגלה בפועל מקור זיהום לאורך הנחל המשפיע באופן וודאי על איכות המים. במקרים של זיהום וודאי אין לחכות לתוצאות הבדיקות אלא להוציא התראה באופן מיידי על פי נוהל הדיווח.

7. דיווח

7.1 . תוצאות הדיגום השבועי יועברו לאגף מים ונחלים של המשרד להגנת הסביבה ולמחוז תל אביב בפורמט אלקטרוני בטבלת אקסל. התוצאות המעודכנות תופענה 24 שעות לאחר קבלתן באתר האינטרנט של רשות הנחל. בדיווח השבועי יצוין במפורש באם נדגמו כל תחנות הדיגום והאם היתה חריגה כלשהי בתוצאות.כל תוצאה חריגה תסומן בצבע שונה לפי הקטיגוריות השונות שנקבעו בסעיף 6.1-6.3 דלעיל.

7.2 . דיווח על כל תוצאה חריגה יועבר מיד בעת קבלת התוצאות מהמעבדה בפקס ובטלפון לאגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה.

7.3 . חריגה בדיגום חוזר תחייב את רשות הנחל להוציא התראה על שינוי סטטוס בעת קבלת תוצאות המעבדה.

7.4 . רשות הנחל תנקוט מיידית בצעדים המתבקשים לצורך איתור וניטרול מקור הזיהום. ותפעל להוצאת הודעות והתראות על פי הנוהל.

7.5 . הודעה על איכות מים מתאימה לשיט תועבר על ידי רשות הנחל למשרד להגנת הסביבה, עיריית ת"א יפו, מרכז החתירה על שם דניאל עמיחי, מועדוני השיט ובאתר האינטרנט של הרשות.

7.6 . הודעות והתראות יועברו בפקס ובדואר אלקטרוני ל: מועדוני השיט, אתר האינטרנט, המשרד להגנת הסביבה ומוקד 106 של עיריית תל אביב יפו.

7.7 . רשות הנחל תיזום ותתאם פגישות עבודה עם המשרד להגנת הסביבה פעמיים בשנה.

7.8 . בתום כל עונה תכין רשות הנחל דוח מסכם בפורמט אלקטרוני שיכלול תוצאות דיגומים, מספר חריגות, מסקנות והמלצות. הדו"ח הנ"ל יוצג בפני המשרד להגנת הסביבה וכן יהיה באתר האינטרנט של הרשות.

8. שילוט:רשות נחל הירקון תתקין תורן לדגל המסמל את מצב השייט. התורן יהיה בגובה 5 מטרים ויוצב על הגדה השמאלית של הנחל מול מרכז דניאל לחתירה.

8.1 . צבע דגלים: 1.5 מטר. X1 איכות מים מתאימה לשייט – על התורן יונף דגל ירוק בגודל של 1.5 מטר. X1 איכות מים שאינה מתאימה לשייט – על התורן יונף דגל אדום בגודל של

8.2 . דיגלול באתר האינטרנט – בעמוד הבית של אתר רשות נחל הירקון יותקן אייקון אינטראקטיבי של דגלים צבעוניים ע"פ מצב השייט.

8.3 . שילוט בחלק מהנחל – במקרים בהם איכות המים אינה מתאימה לשייט רק בחלק מהנחל יוצב שלט המגביל את אזור השייט מעבר למקום השלט.

8.4 . הנחייה כללית ברורה ומפורשת לגבי הצורך בהתרחקות מגדות הנחל ואזורי נקזים תועבר לכל מרכזי החתירה ותופיע בכל פרסום בנושא השייט לרבות באתר האינטרנט של רשות הנחל.

9. הודעות והתראות רשות הנחל תפרסם את תוצאות הדיגום כמפורט להלן:

9.1 . הודעות באמצעות פקס: הודעה על איכות המים המתאימה או לא מתאימה לשיט תשלח בכתב באמצעות פקס, על ידי רשות נחל הירקון, למוקדים, משרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, למארגני פעילות השייט הספורטיבי והתיירותי בירקון ותפורסם בעמוד הבית באתר האינטרנט של רשות נחל הירקון.

נוסח ההודעה: "בהתאם לנתוני איכות המים בקטע המלוח של נחל הירקון ובהמלצת המשרד להגנת הסביבה, הרינו להודיעכם כי איכות המים מתאימה/לא מתאימה לשייט זאת עד להודעה חדשה".

9.2 . פרסום התוצאות באתרי אינטרנט – התוצאות יפורסמו באתר של רשות הנחל ובאתרים נוספים, יהיה קישור לאתר רשות הנחל. 9.3 . רשימת תפוצה של הודעות והתראות :

 • המוקד הארצי של המשרד להגנת הסביבה
 • בריאות הציבור, נפת תל אביב, משרד הבריאות
 • מנהל אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה
 • מנהל מחוז תל אביב במשרד לאיכות הסביבה
 • המחלקה לספורט ימי בעירית תל אביב
 • ארגון משכירי הסירות (עמי ועמי)
 • מועדון החתירה על שם דניאל עמיחי
 • מועדון השייטים
 • המרכז לחינוך ימי (אמנון ארז)
 • מועדון שייט "זבולון"
 • מועדון שייט "הפועל"
 • "צופי ים"
הודעה חשובה

רשות נחל הירקון מבצעת בימים אלה עבודות פינוי משקעים, לטובת הציבור הרחב, בתוך הנחל, במקטע שבין גשר הברזל (רחוב אבן גבירול בתל אביב) ובין נקז מגרש החניה מול רחוב ירמיהו בתל אביב וכן, במעגנה של מרכז דניאל לחתירה. ציבור החותרים והשייטים מתבקש לחתור רק בנתיב השייט המוגדר. תודה על ההבנה.  

דילוג לתוכן